Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek, az anamnézis lap, a Tudatos Szájápolás mindenkori adatvédelmi tájékoztatója valamint a páciens egészségügyi dokumentációjában rögzítettek (a páciens, mint a szolgáltatást igénybevevő személy, jelen ÁSZF-ben a továbbiakban, mint Páciens kerül hivatkozásra) (Szolgáltató és Páciens együttesen úgyis, mint: „Felek”) szabályozzák a Tudatos Szájápolás által nyújtott egészségügyi szolgáltatások nyújtását. A Tudatos Szájápolás fenntartója Mester Emese egyéni vállalkozó.

I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Egyéni vállalkozás neve: Mester Emese egyéni vállalkozó
Székhelye: 2360 Gyál, Virág utca 21. 
Nyilvántartási száma: 56384763
Adóazonosító száma: 57734264-1-33

II. ÁSZF TÁRGYA

Szolgáltató a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített dentálhigiénés szolgáltatásokat nyújtja, az ÁSZF, a Páciens anamnézis lapja, és egészségügyi dokumentációja valamint a Páciens beleegyező nyilatkozata alapján, míg Páciens díjazás megfizetésére vállal kötelezettséget az emailben megküldött árlista alapján. Az árlistában feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az adott szolgáltatás esetén a páciens egyedi igényeire, illetőleg egyedi kezelési tervére illetőleg a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidőre tekintettel változhat. A Szolgáltató és a Páciens által között egyedi megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF tartalmát valamint a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített szolgáltatásokat valamint árakat bármikor – saját üzleti döntése alapján – megváltoztassa.

Az 1. sz. mellékletben rögzített szolgáltatások részletes tartalmáról a Tudatos Szájápolás kezelést végző szakembere, illetőleg a tudatosszajapolas.com weboldalon taláhat bővebb tájékoztatás.

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges jogszabályokban rögzített minimális tárgyi eszközökkel, szakmai, hatósági illetőleg működési engedélyekkel és feltételekkel a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan rendelkezik. Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatás gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik, amely alvállalkozóira, és egyéb közreműködőire is kiterjed.

Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztatni, köteles azonban erről ésszerű időn belül a Pácienst írásban (hozzájárulása esetén emailben vagy telefonon) tájékoztatni.

A Páciens az anamnézis lap aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, valamint elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. Az anamnézis lapban rögzített információk helytállóságáért és valódiságáért – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Páciens egészségi állapotára vonatkozó információkat és a Páciens saját személyes adatainak megfelelőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Páciens által szolgáltatott adatok hiányossága vagy késedelme esetén a Szolgáltató jogosult módosítani a kezelési terven, és így az Árajánlaton is. A Páciens köteles továbbá az anamnézis lapon megadott információk változása esetén arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a Páciens a valódiságnak nem megfelelő, illetőleg hiányos vagy félrevezető adatokat szolgáltat a saját vagy kiskorú esetén hozzátartozója egészségügyi állapota, dokumentációja illetőleg betegségeire vonatkozóan.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás elvégzését megtagadja, ha a Páciens fizikai, mentális vagy egészségügyi állapota annak elvégzését nem tenné lehetővé, úgyszintén akkor is, ha a Páciens fizetési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. A Szolgáltatás Szolgáltató által történő megtagadásáért, a jelen pontban felsorolt okok miatt a Páciens kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, kártérítési felelősségét a Szolgáltató kizárja.

Szolgáltató a Páciensnek nyújtott szolgáltatásokra 1 év jótállást nyújt. Jótállási igény számlával érvényesíthető. Szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége az esetlegesen beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére.

IV. DÍJAK MEGFIZETÉSE

A Szolgáltató a Pácienst a mindenkor hatályos Árlistájáról a tevékenység végzését megelőzően tájékoztatja, és egyedi megállapodás keretében egyezteti a szolgáltatás pontos díját és esetleges költségeit, az aktuális Árlista figyelembevételével.

A Szolgáltató egyedi árajánlata 15 naptári napig érvényes, ezt követően jogosult módosítani azt. A kezelés díja a kezelést követően fizetendő készpénzben vagy bankkártyával.

Amennyiben a Páciens nem tudja a kezelést követően azonnal kifizetni a kezelés díját, azt a számlában feltüntetett bankszámlaszámra történő utalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben megteheti. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg, minden késedelmes naptári nap után.

V. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

A Szolgáltatás során a Szolgáltató és a Páciens között létrejött egyedi megállapodás illetve minden egyéb személyes illetve egészségügyi adat és információ titoktartási kötelezettség alá esik. A Szolgáltató ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, ahhoz harmadik személyeknek – saját alvállalkozóin kívül – nem biztosít hozzáférést.

A Páciens által igénybevett szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató tevékenységére a www.tudatosszajapolas.com webldalon közétett adatkezelési tájékoztató vonatkozik.

Páciens az egyedi szerződés aláírásával hozzájárulását adja a személyes adatainak a Szolgáltató belső nyilvántartásaiban történő kezeléséhez, valamint a kapcsolattartási adatainak kezeléséhez.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szolgáltatást csak 18 éven felüli, nagykorú személyek vehetik igénybe. 18 éven aluliak a szolgáltatást kizárólag törvényes képviselőjük írásbeli hozzájárulásával vehetik igénybe. Szolgáltató a tevékenysége végzése során alvállalkozókat vesz igénybe. Az alvállalkozók tevékenységéért a Szolgáltató felelős. A jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a magyar polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁSZF visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes.

Kelt: 2022.11.14.

Tudatos Szájápolás

Mester Emese
egyéni vállalkozó